دریافت{مبانی نظری تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل}

دریافت /مبانی نظری تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل/ ایی کِی|دریافت|42053818|ekn50308976|یادگیری سازمانی,پویایی محیطی,عملکرد سازمانی,مبانی نظری تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی,تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
این فایل درباره ی مبانی نظری تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این مبانی نظری، بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات47حجم0/760 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانیتأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل


چکیده
سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار91 شرکت بود، تشکیل می داد. از این تعداد، 52 شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ، پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 83/.، 90/. به دست آمد، سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

کلمات کلیدی:

یادگیری سازمانیپویایی محیطیعملکرد سازمانی

مقدمه
تلاش برای عملکرد بهتر موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذینفع سازمان اعم از مشتریان، کارمندان و سهامداران است (کرنتیر ،2001). عملکرد را می توان به عنوان رفتار ( روشی که سازمان ها، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد . کمپ بل معتقد است عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد (نیلی و همکاران، 2002). عوامل زیادی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد، که یکی از این عوامل یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی تا حد زیادی با تمایل و جهت گیری بازار یک سازمان مرتبط است و به صورت توانایی سازمان در پردازش اطلاعات بازار تعریف می شود (سنتوس و همکاران ، 2005). به توانایی سازمان در یادگیری به عنوان منبعی از مزیت پایدار رقابتی نگریسته می شود و این هم بدان علت است که « در صورتی که سازمان ها از هر نوعی که باشند توانایی سازگاری مستمر با آینده ی بشدت غیرقابل پیش بینی را کسب نکنند، زنده نخواهند ماند چه برسد به این که رشد کنند». به طور کلی یادگیری سازمانی بصورت فرآیند خلق و ایجاد دانش از طریق «کسب اطلاعات در مورد شرایط جهان و ... و بهبودبخشی به نوع کار آن سازمان » تعریف می شود (کوهن ، 1991). این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق می باشد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه

بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانیتعریف یادگیری و یادگیری سازمانیتعریف سازمان یادگیرندهتفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها
سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه
قابلیت یادگیری سازمانی
عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه
روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ
مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور
مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین
ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون
مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران
ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه
مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه

بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی
پویایی محیطی
پویایی گروهی

مدیریت محیط سازمانیپیچیدگی محیطی

رابطه محیط و ساختار
تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط

بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی
معنای عملکرد
عملکرد سازمانی
موافقت نامه های عملکرد
استاندارد های عملكرد
معیارهایی برای سنجش عملکرد
عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق
منابع


"

مطالب دیگر:
پاورپوینت درباره حجامتپاورپوینت درباره جنبه هاي اخلاقي دارو درماني كودكانپاورپوینت درباره حرکت بدنپاورپوینت درباره خلاقیت (creativity)پاورپوینت درباره حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوریپاورپوینت درباره خواص عسلپاورپوینت درباره خوف و رجاءپاورپوینت درباره داروپاورپوینت درباره درس اصول حسابداري و هزينه يابيپاورپوینت درباره دروغپاورپوینت درباره دوره توجیهی بدو خدمتپاورپوینت درباره انواع پرتوهای یونیزان ساختار اتمپاورپوینت درباره روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائیپاورپوینت درباره روان شناسی کودکپاورپوینت درباره روش تحقیق در تربیت بدنیپاورپوینت درباره ردپای کربن دی اکسید در فرآیند تولید اتانول از ملاس نیشکرپاورپوینت انديشه اسلامي2 پاورپوینت درباره لحیم کاری بدون سرب موجی پاورپوینت درباره آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپپاورپوینت درباره تاریخ ادبیات 2 پاورپوینت دستورالعمل تکميل دفتر مراقبت ممتد مادران ازدوران پيش از بارداري تا پس از بارداري پاورپوینت راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنیپاورپوینت درباره روش تربیتی تغافلپاورپوینت درباره روش تربیتی تغییر موقعیتپاورپوینت درباره روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني