دریافت{دانلود فایل Word پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری}

دریافت /دانلود فایل Word پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری/ ایی کِی|دریافت|41014346|ekn50308976|دانلود فایل Word پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری
این فایل درباره ی دانلود فایل Word پروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت: ورد || دسته: حسابداری || قیمت: 6800 تومان || تعداد صفحه:89

پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

فصل اول :
عملیات پیمانكاری :
- اركان اصلی عملیات پیمانكاری
- انواع قرارداد های پیمانكاری
- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری
- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
- ارجاع كار به پیمانكار
- انعقاد قرار داد با پیمانكار
- اجرای كار ( شروع عملیات )
- خاتمه كار
- سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )
فصل دوم :
حساب های شركت پیمانكاری
دارائی های جاری
- بانك و صندوق
- تنخواه گردان ها
- حساب های دریافتنی
- حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول
- اسناد دریافتنی
- پیش پرداخت ها
- سپرده حسن انجام كار
درارئیهای ثابت :
- دارائیهای ثابت مشهود
- داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
- حسابهای پرداختنی
- اسناد پرداختنی
- پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
- سرمایه
- در آمدها
- هزینه ها
- حساب پیمان
- حساب كار گواهی شده
فصل سوم :
روش های تداول حسابداری پیمانكاری
- روش كار تكمیل شده
- روش درصد پیشرفت كار
- ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
- تعیین سود پیمان تكمیل شده
- انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده
- محاسبة سود پیمان نا تمام
- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
- نحوه محاسبات استهلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم :
مالیات پیمانكاری
- مالیات مقطوع
- مالیات بر در آمد پیمانكاری
- در آمد مشمول مالیات پیمانكاری
- مالیات موسسات پیمانكاری
- شركت های سهامی
- نحوة نگهدای حساب های مالیاتی
- پیش پرداخت مالیات
- مالیات قطعی پیمان ها
- ذخیرة مالیات بر در آمد
فصل پنجم :
گزارش های مالی
- ترازنامه
- جدول بهای تمام شدة‌كار در جریان ساخت
- گزارش های عملیاتی
- گزارش پیشرفت كار
- صورت حساب صودو زیان
- تراز آزمایشی
خلاصه ای از نكات مهم تحقیق به شرح زیر می باشد
1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری
2- حسابهای شركت پیمانكاری
3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری
4- مالیات پیمانكاری
5- گزارش های مالی
6- صورت مسئلة پیمانكاری


مطالب دیگر:
مقاله تئوری حسابداریمقاله حسابداری از دیروز تا امروزمقاله دیدگاه های مختلف حسابداریمقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداریمقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری نقصان سرقفلی انتقالیمقاله رویكردهای مختلف حسابداری حال حاضرمقاله بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانهامقاله حسابداری دولتیمقاله حرفه حسابرسیمقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداریمقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه هابررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیانمقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادىمقاله ضرورت حسابرسی از دیدگاه اسلاممقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقیمقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادیمقاله نقش دولت در اقتصاد ایراننقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاریناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ هامقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجیمقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایرانمقاله مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تکمقاله مفهوم حسابرسىتحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌